હાર્દિક આમંત્રણ

11-02-2018 08:00 AM

42 ગામ કડવા પાટીદાર સમાજના દરેક ભાઈ-બહેન ને 33 માં સમુહ લગ્ન મહોત્સવ માં આવવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ છે.